اتمام دور اول مسابقات واليبال کارکنان راه آهن اراک

دور اول مسابقات واليبال کارکنان راه آهن اراک با صعود 4 تيم به اتمام رسيد.با اتمام دور اول مسابقات تيم هاي دپوي الف،ارتباط،امور ورزش و مديريت به دور دوم مسابقات صعود کردند.