مقام دومي مسابقات شنا استان مرکزي

فرزند همکار اداره کل راه آهن اراک موفق به کسب 3 مقام در رشته هاي مختلف مسابقات شنا استان مرکزي شد.مهدي ظهيري فرزند مجيد ظهيري از کارکنان اداره جريه موفق شد در مسابقات شناي استان مرکزي در ماده 100 متر قورباغه مقام دوم و در ماده 50 متر قورباغه و 100 متر پروانه مقام سوم را کسب کند.


نظر بگذارید