انتصاب همکار راه آهن اراک به عنوان رئیس کمیته کاتا استان مرکزی

بهنام ابراهیمی از همکاران راه آهن اراک به عنوان رئیس کمیته هیئت جودو استان مرکزی منصوب شد.


نظر بگذارید